Consulting

“Spitak Helsinki Group” Human Rights NGO provides free legal consulting and support to all citizens as well as psychological consulting to women and children.

Trainings

In order to raise the awareness of the organization’s beneficiaries on different aspects, we periodically organize various trainings on topics such as: raising awareness of women on human rights, discrimination, media literacy, HIV / AIDS prevention, parenting, inclusive education, yoga, art therapy, etc..
Different seminars and discussions are held in “SHG” office. Also we have Computer classes, Table Design classes and English Club. All these classes are free of charge.

Դասընթացներ

LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ.

Միջոցառումների կազմակերպում

LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ. LoremIpsum360 ° անվճար առցանց գեներատոր կեղծ է տեքստը. Այն ապահովում է ամբողջական տեքստ simulator է առաջացնում փոխարինման տեքստը կամ այլընտրանքային տեքստ ձեր մոդելներ.

0